Tillvägagångsätt

PrintMailRate-it

S_photocase_2373691.jpg

 
Vi bygger vår revision på att det finns en ordnad bokföring. Genom att skilja på vad som är revision och vad som är upprättande och kvalitetssäkring av bokslut skapar vi en tydlighet kring vad som måste göras och var kostnaden ligger.

 

Vårt arbetssätt innebär att vi jobbar proaktivt med att säkerställa att den funktion som bolaget använder sig av för att sköta den löpande bokföringen och upprätta bokslut har den kompetens som krävs med avseende på kvalitetskrav, bolagets storlek och komplexitet. Det kan t ex innebära att vi identifierar behov av och genomför utbildningar för bolagets egen personal eller hjälper till med uppbyggnaden av ändamålsenliga funktioner. Vi kan även bemanna funktioner under kortare eller längre tid. Bemanningen sker då på sådant sätt som gör att vi kan bibehålla vårt oberoende som revisorer.

 
Vår revisionsmetodik är i enlighet med internationell revisionssed (ISA). Vi ligger långt framme vad gäller nyttjandet av de möjligheter till en affärsriskorienterad revision som ISA innebär. Denna revisionsansats förutsätter en hög kvalitet i den underliggande redovisningen och innebär stora möjligheter att skapa mervärde genom revisionen, t.ex.genom förslag på förbättringar i riskhanteringen eller den interna kontrollen med avseende på väsentliga affärsprocesser.


I jämförelse med i första hand större revisionsbyråer bemannar vi revisionsuppdragen med en högre andel kvalificerade medarbetare.

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu