Revision

PrintMailRate-it

 

I Sverige präglas revisionsbranschen av det faktum att vi under en lång tid haft revisionsplikt för alla aktiebolag. Det som i andra länder oftas faller under bokslutsarbete eller skattekonsultationer faller i Sverige ofta under begreppet revision. Rödl & Partner är vana vid att verka på marknader utan revisionsplikt och har väl utvecklade processer för genomförande av revision i enlighet med internationell revisionsstandard (ISA). Vår målsättning är en revision som skapar kundvärde Genom relevanta förslag på varaktiga förbättringar. Vår revisionsprocess blir också allt mer digital.
  
Många av våra revisionsuppdrag avser bolag ingående i internationella koncerner. Bland våra kunder förekommer även noterade bolag. Våra medarbetare är vana vid att arbete i enlighet med instruktioner från en utländsk koncernrevisor och med rapportering med snäva tidsramar. Ofta omfattar revisionen finansiell rapportering upprättade i enlighet med god redovisningssed i Sverige och IFRS eller tyska HGB.

  

Oberoende och kvalitet

Rödl & Partners affärsmodell, där revision utgör ett av flera erbjudanden, ställer höga krav på våra interna system för att undvika jäv och säkerställa vårt oberoende. Vår affärsmodell är prövad utifrån det regelverk som revisionsverksamhet i Sverige omfattas av.
 
Rödl & Partner är också föremål för kvalitetskontroll så väl internt som externt. Rödl & Partners svenska verksamhet prövas inom ramen för Rödl & Partners globala kvalitetskontroll. Inom ramen för Rödl & Partner Nordic AB:s kvalitetssystem sker en omfattande kvalitetskontroll i realtid. Detta kvalitetssystem är dessutom föremål för regelbunden kontroll av både Revisorsinspektionen (RI) och branschorganisationen FAR. Den senaste kontrollen genomfördes i November 2018.
 
Kvalitet är primärt baserat på människor och inte programvaror. Revisionsprocessen stöds av de senaste process- och dokumentationsverktygen. Det effektiviserar revisionen och är nödvändigt för att uppfylla de särskilda dokumentationskrav som åligger revisionen. Samtidigt finns det en risk för att detta stöd förvandlar revisionsprocessen till att bli en statisk process. Vi motarbetar detta genom utbildning av våra medarbetare. Vår utbildning omfattar vid sidan av handledning och kompetensutveckling i det dagliga arbetet såväl interna som externa kurser, bland annat inom ramen för Rödl & Partner Campus som är ett globalt utbildningserbjudande för Rödl & Partners medarbetare inom ett stort antal discipliner. Därigenom får våra svenska medarbetare även influenser utifrån och från länder där praktiserandet av modern revisionsmetodik har kommit längre än i Sverige.​

  

Referenser

Rödl & Partner Nordic AB är vald revisor i ett 100-tal utländska dotterbolag och därutöver i över 300 svenskbaserade företag av varierande storlek. 

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu