Internrevison och internkontroll

PrintMailRate-it

10788757.jpg

 
Många svenska organisationer har valt att inte ha någon specifik funktion för internrevision utan överlåtit till externrevisionen att upptäcka brister och lämna förslag på förbättringar. Då internrevisionen är en del av den interna kontrollen som är själva föremålet för externrevisionen är detta i framförallt större bolag olämpligt.


Rödl & Partner arbetar med internrevision och utveckling av intern kontroll i enlighet med det synsätt som finns i COSO som är en internationell standard för intern kontroll.


Rödl & Partners tillvägagångssätt är att genom en löpande- ofta kvartalsvis – granskning av väsentliga delar av den interna kontrollmiljön bidra till att styrelsen erhåller underlag för att kunna bedöma om bolaget har en väl fungerande intern kontroll. De delar som bedöms fungera på ett icke tillfredsställande sätt blir då ofta föremål för översyn och nödvändiga förbättringar genomförs. På så sätt kan ett företag på ett kostnadseffektivt sätt successivt förbättra den interna kontrollen och minska risken för att uppsatta mål för verksamheten inte infrias.


Föremålet för Rödl & Partners internrevision bestäms tillsammans med uppdragsgivaren baserat på en initial översyn och kan givetvis avse bolagets verksamhet i flera länder. Genom en kundansvarig "Kümmerer" i Sverige säkerställer vi att samtliga tjänster och aktiviteter koordineras oberoende av geografiska avstånd.


Rödl & Partner kan givetvis även agera rådgivare för bolag som önskar bygga upp en egen internrevision. Vårt tillvägagångssätt präglas alltid av enkelhet och affärsnytta. Vi krånglar inte till saker och ting i onödan utan eftersträvar alltid en lösning som ger kunden maximal nytta.

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu